ANAOKULU

                                                  

İlk basamağını oluşturan anaokulu eğitim programının amacı, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, temel becerileri kazandırmak, olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, özdenetim kazanmasına olanak tanımak, öğrenme isteği ve merak duygusunu uyandırmak, yaratıcılıklarını geliştirmektir.
- Okul öncesi dönemde çocuklar doğuştan gelen öğrenme isteği ve merakına sahiptirler. Merakı ve öğrenme isteğini arttırarak, gelişimsel ve entelektüel alanlarda ilerleme sağlayacak şekilde yapılandırılmış programımızda;
- Çocuklarımız materyallerle ya da arkadaşları ile oynarlar ve çalışırlar. Tüm etkinliklerin yaratıcı yollarla planlanır.
- Bloklar, resimli kitaplar, boyalar, kuklalar, yap-bozlar, legolar gibi birçok aktiviteyle gün içinde bireysel ve gurup çalışmalarını sürdürürler.
- Öğretmenlerimiz bireysel olarak öğrencileri ile çalıştığı gibi küçük ve büyük gruplar ile etkinliklerini sürdürür.
- Sınıflarımız, öğrencilerimizin gelişmesi için gerekli pek çok görsel-işitsel kinetik malzemeler ve çocuklarımızın yaptığı malzemeler ile doludur.
- Bitki ve hayvanların doğal yaşamını araştıran etkinlikler, grup ile birlikte yenen sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltıları, mutfak etkinlikleri, bahçe oyunları çocuklarımız için tasarlanmış planlı etkinliklerdir.
- Çocuklarımız uzun süreli oyun ve keşif fırsatlarına sahiptirler.
- Çocuklarımız her gün açık havada oynayacak fırsat bulurlar. Doğa ile baş başa kalırlar, keşfederler, üretirler.
- Öğretmenlerimiz çocuklarımıza gün içinde hikaye zamanı olarak sınırlandırılmış bir zaman aralığı olmadan okumanın yaşamın son derece önemli bir parçası olduğunu sezdirerek sıklıkla kitap okurlar. Çocuklarımız kitapları kendileri anlatarak resimli okuma yapmaları için fırsatlar yaratırlar.
- Özgüven, inisiyatif, konsantrasyon, düzenlilik, ne istediğini bilme, bağımsızlık, başkalarına olan saygıyı geliştirme yaklaşımı becerisi edinirler. Hayatın içerisinde doğru roller edinmeleri için kişilik gelişimleri desteklenir.
- Çocuklarımız sorunları ve anlaşmazlıkları çözme becerisini edinmesini sağlarız. Bireysel ve grup rehberliği çalışmaları gerçekleştiririz.

                                                     

Oyun, eğitim programının temelini oluşturur. Serbest ve organize oyunlarla kendini ifade etmeyi, keşfetmeyi hayal güçlerini geliştirmeyi, becerilerini uygulamayı öğrenirler. Bu doğrultuda hazırlanmış eğitim programımızda yaratıcılık ve problem çözme, matematik ve deneysel aktiviteler, anadili etkinlikleri ve el becerileri yer alır. Bahçe ve bahçe oyunları da günlük yaşantımızda çok önemli yer tutar.
Okul içinde öğrendiklerimizi günlük hayatla bağdaştırmak amacıyla eğitim programımızı destekleyici, keyifli zaman geçirebilecekleri geziler yapılır. Geziler öncesinde, çocuklarda merak uyandıracak ön bilgiler verilip, etkinlikler düzenlenir. Gezilerde edinilen deneyimler gezi sonrasında projelendirilir. Böylece çocuklar sosyalleşerek en doğal öğrenme sürecini yaşarlar. Her hafta düzenlenen oyuncak günü ve kitap günü çocuklarımızın evden getirdikleri kitap ve oyuncakları arkadaşları ile paylaştıkları gelenekselleşmiş etkinliklerimizdendir.

Okul öncesi eğitim, okul hayatına geçiş sürecinde çocuklarda değerli izler bırakırken aynı zamanda da “Çocuğun Hala Çocuk Olma Yolunda Devam Eden Süreci’dir. Eğitim öğretim programımız çocuklarımızın akademik gelişimlerini desteklemekle birlikte,  onların kendilerine özgü birey olduklarına ve kendi kapasiteleri doğrultusunda öğrendiklerine odaklanmaktadır.
 

                                             

EĞİTSEL YAKLAŞIMIMIZ

 • Atatürkçü, çağdaş, demokratik ilkelere dayanır,
 • Çocuk merkezlidir,
 • Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurur,
 • Bireysel ve sosyal farkındalıkları artırmaya yöneliktir,
 • Sevgi, saygı, paylaşma, işbirliği ve yardımlaşma davranışlarını geliştirmeyi hedefler,
 • Bilim ve sanat temellidir.
 • Yaratıcılık ön plandadır,
 • Çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artırmayı ve geliştirmeyi hedefler,
 • Aile katılımına olanak sağlar,
 • Çocuğun çok yönlü gelişimini esas alır,
 • Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunar.

 

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ:

4 – 5 yaş anasınıflarımızda, yaş gruplarına uygun olarak özkültürümüzü koruyup geliştiren aynı zamanda Batılı eğitim programlarından sa derlenmiş (özümsenmiş), alanında uzman ve iletişimi güçlü eğitim – öğretim kadromuzla öğrencilerimizi hayata hazırlamaktadır.

Öğrencilerimizin, Atatürk ilkeleri ile devrimleri doğrıltusunda, demokratik ve laik değerler ile eğitimlerini sürdürüken, kendi kültürlerini iyi tanımaları, topluma saygılı ve yararlı kişiler olabilmeleri amacıyla da “Değerler Eğitimi”ni iyi almaları hedeflenmektedir.

 

4 – 5 yaş döneminde izlenecek eğitim programlarında:

- Çevrelerini tanımaları, olumlu modellerde kolay etkilenmeleri,

- Sosyal, duygusal ve zeka gelişimlerinin çok hızlı olduğu bu dönemde, özenli çalışmaları içeren programların izlenmesi ve özbakım becerilerinin geliştirilmesi de çok önemsenmektedir.

- Planlı, düzenli olmaları; paylaşmayı, yardımlaşmayı, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmesini benimsemeleri önemsenerek gelişimleri desteklenmektedir

 

EĞİTİM MODELİMİZ


Dayandığı Temeller

MEB Okul Öncesi Eğitim Programında bulunan amaç ve kazanımlar esas alınarak, Proje Temelli Öğrenme ve Psikodrama kuramına dayanmaktadır. Psikodrama, eylem metotlarını kullanan bir psikoterapi ekolü olup en yaygın kullanım alanı, eğitim alanıdır. Psikodrama; her bireyin doğuştan yaratıcı ve spontan olarak dünyaya gelmiş olduğuna inanır. Ancak uygun olmayan çevresel faktörlerle bireyin yaratıcılığı ve spontanlığı zarar görmektedir. Psikodrama ile doğuştan var olduğuna inanılan bu yetenekler yeniden ortaya çıkarılabilmekte ya da geliştirebilmektedir. Proje Temelli Öğrenme ise ; öğrencilerin karşılaştıkları problemler üzerinde işbirliğine dayanan ortaklaşa çalışmalar yaparak, disiplinler arası ilişkileri görebilmelerini sağlayan öğretmenin de bu çalışmalara rehberlik ettiği, ürünün ve sürecin birlikte değerlendirildiği bir yaklaşımdır.


Beklenen Pedegojik Sonuçlar


Çocuğun yaratıcılığı ve spontanlığını geliştirmeyi amaçlar.Çocuğun içinde bulunduğu yaş döneminin ihtiyaçları ve gereklilikleri doğrultusunda gelişimini desteklemek, yetenek ve ilgilerini tespit etmek, bireysel özelliklerini keşfetmek, aileyi ebeveynlik yetenekleri konusunda geliştirmek Okulumuzda Programından beklenilen pedagojik bir yaklaşımdır.


Ebeveyn ve Çocuk İçin Yararları


Çocuğun yaş dönemi ve bireysel farklılıkları temel alınarak, fiziksel-zihinsel-duygusal-sosyal-dil/kavram becerileri anlamında desteklenmesini sağlar. Psikodramatik uygulamalarla da daha yaratıcı ve daha spontan bireyler yetişir. Okulumuz programı aile ve veya bakım veren kişileri de pasif katılımcı olarak çalışmaya dâhil ettiği için, aile ve/veya bakım veren kişiler de birebir bir eğitimden geçerek ebeveynlik yetenekleri ile ilgili de çok önemli bir gelişim gösterirler.

 

OKUMA - YAZMA HAZIRLIK PROGRAMI

Bir çocuğun okuma yazma becerilerini kazanabilmesi için öncelikle buna fiziksel duygusal ve zihinsel yönden hazır olması gerekir. Okuma ve yazma işlemi birbirini bütünleyen bir yapıdadır. Çocuk okumaya geçmeden önce yazma işlemini motorik ,görsel ve işitsel olarak algılamalıdır.
Bu programda okuma-yazma ön  becerilerinin kazanılması  için bir takım çalışmalar yapılmaktadır.
Bunlardan bazıları;

 • Dikkat çalışmaları,
 • Görsel ve işitsel algı çalışmaları,
 • Şekil-zemin ve şekil pozisyon algısı çalışmaları,
 • Küçük kas gelişimine yönelik çalışmalar,
 • El-göz koordinasyon çalışmaları,
 • Çizgi çalışmaları. 

 

GÜNLÜK ÇALIŞMA VE ETKİNLİKLERİMİZ:

Öğrencilerimiz; doğayla iç içe bir ortamda, yaparak – yaşayarak, sorgulayıp araştırarak ve çok yönlü eğitim materyallerini kullanarak geleceğe hazırlanırlar.

Okulumuza yeni kayıt olan tüm öğrencilerle, okulların açılmasından önce oryantasyon-uyum-çalışmaları yapılır.

Bu çalışmalardaki hedef, öğrencinin okula uyumunu kolaylaştırmak ve hızlandırmak; okul ve kurum kültürüne yönelik farkındalık yaratmaktadır.

09,00 – 16,15 saatleri arasında tam gün eğitim – öğretim yapılmaktadır; ancak çalışan  velilerimizin dilekçesiyle durumlarını belirtmeleri halinde hizmet, nöbetçi öğretmen denetiminde saat 18,00’e kadar verilir.

Program sabahları, “Güne başlama Zamanı Etkinliği”yle başlar. Bu etkinlikte çocuk, gününü planlamayı öğrenir ve değerlendirme becerisi kazanır.

Eğitim – öğretim oyun yoluyla, bilgiyi keşfetme yöntemiyle yürütülür. Bilişsel, Sosyal – Duygusal, Dil, Motor gelişimlerinin sağlanması amacıyla:

 • Kahvaltı – Temizlik
 • Eğitim Etkinliği
 • Türkçe Dil Etkinliği
 • Okuma – yazmaya Hazırlık Çalışmaları
 • Yabancı Dil
 • Serbest Zaman Etkinliği
 • Oyun Etkinliği
 • Dikkat Güçlendirme
 • Drama Çalışmaları
 • Fen Doğa Etklinlikleri
 • Mutfak Etkinlikleri
 • Jimnastik
 • Müzik
 • Görsel Sanatlar
 • Halk Oyunları – Dans – Rond
 • Satranç
 • Oyunlarla Matematik
 • Gezi – Gözlem
 • Çocuk Meclisi çalışmaları…gibi çalışmalarla da öğrencinin becerilerini, yaratıcı gücünü, özgüvenlerini geliştirici etkinlikler, sınıf öğretmenleri ve uzman branş öğretmenleri tarafından yapılmaktadır.

Öğrencilerin sorumluluk bilinci kazanmalarının sağlanmasına destek olunması amacıyla da okul – veli iletişimine önem verilir. Bu amaçla da , tarafımızdan verilecek olan seminerlere velilerimizin katılımları beklenir.

 

YAZ OKULU ÇALIŞMALARI:

 • İngilizce
 • Okuma alışkanlığını Kazandırma
 • Oyunlarla Matematik
 • Görsel Sanatlar
 • Yüzme
 • Satranç
 • Temek Jimnastik, Sportif Oyunlar
 • Müzik – Ritim Çalışmaları
 • Dans
 • El Sanatları
 • Geziler
 • Kukla Günleri
 • Sinema Günleri